Database

w/map bounds

Voivodships

Old voivodship

NACE

SIC

Search Options

Name

Poczta Polska - Urząd Pocztowy

Short name

Poczta Polska - Urząd Pocztowy

Address

Bydgoska 25

City

Wtelno

Contact persons

Voivodship

kujawsko-pomorskie

County

bydgoski

Commune

Koronowo

Old voivodship

Bydgoszcz

Tel.

+52 382 8390 

Fax

Email

WWW

www.poczta-polska.pl

NACE

SIC

Text description

poczta